Organisatie & Informatica Advies
OPDRACHTEN drs. Erik de Vries RA CISA
Bedrijstype Jaar Beschrijving opdracht
© OBIN e - info@obin-advies.nl - Handelsregister Amersfoort nr. 08057547 - BTW nr. 8114.65.317
Review van de Solvency II Data Quality management processen tegen de richtlijnen van DNB en advies over te nemen maatregelen. Versterken van de Data Governance en opzet Data Management functie.
Verzekerings- maatschappij
2016
In kaart brengen van de knelpunten en het verbeteren van de compliance processen rond transactiemonitoring en -rapportering, gericht op vergroten van effectiviteit en efficiency en het ontwerp en de begeleiding van IT oplossingen voor het compliance proces.
Financiële instelling
2015 - 2016
Analyse van de kwaliteit van de gegevens van bronsystemen die bijdragen aan de berekening van het Solvency Capital Requirement en het bepalen van de maatregelen die noodzakelijk zijn om geconstateerde gebreken op te heffen, rekening houdend met bestaande controls. Implementeren van een adequaat governance system voor Solvency II Data Quality.
Verzekerings- maatschappij Duitsland
2014 - 2015
Analyse van bestaan en effectiviteit van geautomatiseerde controles in SAP (MM, AR, AP en FI) voor de processen Purchase to Pay, Order to Cash en Record to Report bij vestigingen in Nederland, België, Spanje. Polen, UK, Ierland, Frankrijk, Italie en Turkije. Begeleiding bij het ontwerpen en invoeren van mitigerende controls voor de niet werkende application controls bij de landenorganisaties.
Industriële onderneming
2013 - 2014
Op basis van verzamelde documentatie, de projectplannen en interviews met de betrokkenen opstellen van het Auditability & Control plan voor een veranderprogramma waarin een portefeuille van ruim 2 miljoen polissen werd geconverteerd en de applicaties SEPA compliant werden gemaakt.
Verzekerings- maatschappij
2013
Uitvoeren van tests van de IT General Controls en Financial Business Controls voor de bedrijfsonderdelen in verschillende plaatsen in Nederland, België en Duitsland. Advisering over verbetering en rationalisering van controls.
Verzekerings- maatschappij
2012- 2013
Verdere invulling gegeven aan het Beleids Framework IT van deze internationale organisatie door het samenstellen van 14 policies met betrekking tot IT strategie, risk management en informatiebeveiliging. Hierbij is gebruik gemaakt van input van de bedrijfsonderdelen, ISO-27002 en COBIT.
ingenieursbureau
2011
Als senior medewerker SOx testteam met behulp van de GRC tool de documentatie afgerond, testscripts geschreven, tests uitgevoerd en gereviewed, o.a. bij de Bank Nederland en België en in Duitsland. Dit had zowel betrekking op de financial business controls als op de IT general controls. Daarna de rationalisatie van het IT General Control framework uitgevoerd, verder testen en training/begeleiding van het testteam.
Bank/Verzeke- rings-maatschappij
2010 - 2011
Medewerker team IT General Controls. Ontwerp en Implementatie van het interne controle systeem voor financiële rapportage (ICFR SOx) voor wat betreft de IT General Controls. In 2007 meegewerkt aan de scoping fase waarbij de relevante processen en systemen bepaald zijn met behulp van een risk-based approach op basis van o.a. SEC33-8810 en PCAOB as5. In 2008 gewerkt aan het opstellen van Guidelines en de control documentatie uitgewerkt van de ITGC’s voor de verschillende bedrijfsonderdelen in Nederland, België en Duitsland.
Verzekerings- maatschappij
2007 - 2010
Projectmanagement van de gegevensconversie van een tiental bestaande systemen naar de nieuwe MicroSoft configuratie. Project management voor de keuze en uitwerking van de management informatie, project management gegevensconversie en advisering van de Stuurgroep die leiding gaf aan het implementatietraject.
Vakbond
2006 - 2007
Opstellen van een geïntegreerd control framework voor o.a. Sox, Basel II, WBP, WFD, ROB op basis van COBIT4 met gebruikmaking van ISO 17799 en ITIL.
Bank
2006
Begeleiden van dit softwarehuis bij de uitvoering van de risicoanalyse, het formuleren van beveiligingsbeleid en het invoeren van maatregelen benodigd om te voldoen aan de richtlijn ISO 17799-2005 (Code voor Informatiebeveiliging).
ICT bedrijf
2005 - 2006
Begeleiden van dit softwarehuis bij de uitvoering van de risicoanalyse, het formuleren van beveiligingsbeleid en het invoeren van maatregelen benodigd om te voldoen aan de richtlijn ISO 17799-2005 (Code voor Informatiebeveiliging).
ICT bedrijf
2005 - 2006
Projectmanagement van de aanpassing van de administratieve informatiesystemen van terminal based naar webbased in het kader van de overgang van het DBMS van Oracle versie 8 naar 9i. Het budget voor dit project was circa € 1 mio, er werd leiding gegeven plm. 15 medewerkers.
Dienst Ministerie
2005 - 2006
Begeleiding en advisering van de Stuurgroep Informatisering die leiding gaf aan een groot aantal projecten waarin op basis van het informatiebeleidsplan de technische infrastructuur en de informatiesystemen van de vakbond werden vernieuwd. Inhoudelijke en methodische begeleiding van de projectgroepen bij het opstellen van definitiestudies, proces- en datamodel.
Vakbond
2005 - 2006
Onderzoek naar de inrichting en knelpunten op het gebied van de informatievoorziening, leidend tot een informatieplan waarin uitgaand van de doelstellingen, eisen en wensen de toekomstige informatiearchitectuur is neergezet en op basis van de huidige situatie een uitgewerkte projectenplanning met prioriteiten en beslispunten is opgesteld.
Vakbond
2004
Projectleiding voor de centralisatie van alle autorisatiebeheer werkzaamheden, organisatiebreed (applicaties, gegevensverzamelingen, technische infrastructuur) met als resultaat een single point of administration als basis voor de invoering van integraal identity management.
Financiële instelling
2004 - 2005
Advisering over het gebruik van het planningpakket MS Project, de mogelijkheden en het gebruik in het kader van de opzet van een planning & control systeem voor de ICT afdeling.
Automobiel bedrijf
2004
Uitvoeren van de kantooraudit en de audit integrale kwaliteitstoets op het kwaliteitssysteem van een advocatenkantoor aan de hand van het door de stichting Viadicte opgestelde normenkader voor kwaliteitsborging in de advocatuur.
Advocaten kantoor
2004
Ontwikkelen van een aanpak voor het “ontbureaucratiseren” van grote organisaties. Als onderdeel hiervan is de workshop Ontbureaucratiseringsspel WSVG” ontworpen en ontwikkeld. Deze is gebaseerd op “lean” principes en de toepassing van action learning. De workshop is drie keer gegeven, voor het IBO in Zeist, voor de leden van de Orde van Organisatiekundigen en –Adviseurs en bij de – met de Vereniging van Gemeente Secretarissen voorbereide - werkconferentie “ Naar een andere gemeentelijke overheid” in mei 2004.
De Practiseur
2003 - 2004
Het geven van een cursus aan de medewerkers van het Test SupportCenter over de samenhang van testen en informatiebeveiliging, de Code voor Informatiebeveiliging en de activiteiten die de afdeling hierin verder kan ontwikkelen gezien het besluit om de informatiebeveiliging conform de Code in te richten (met het oog op certificering).
Overheid- ZBO
2003
Uitwerken van het beleid voor toegangsbeveiliging en ontwerpen van het proces, inclusief procesbeschrijvingen, voor logische toegangsbeveiliging voor deze instelling volgens de Code voor Informatiebeveiliging.
UVI Sociale Zekerheid
2003
Audit op de installatie van een CRM systeem (programmatuur en data) om vast te stellen of deze in de specifieke periode waarin deze onder beheer van de aanbieder was niet is gewijzigd (in kader van een aanbestedingsprocedure).
ICT Consortium
2003
Advies inzake de herstructurering van de staf en ondersteunende dienst naar een centrale afdeling Financieel Economische zaken en actieplan voor het nieuw aan te stellen hoofd FEZ/controller op grond van de geconstateerde ontwikkelingsachterstanden.
Ziekenhuis GGZ
2003
Opstellen van het handboek kwaliteitszorg om te voldoen aan de praktijkrichtlijnen van het steunpunt kwaliteitszorg en de orde van advocaten, het begeleiden van de invoering van aanvullende kwaliteitsborgende maatregelen en ondersteuning bij de audit.
Advocaten kantoor
2003
Audit op de kwaliteit van het personeelssysteem, het beheer daarvan en de opgenomen gegevens van het centrale personeels-informatiesysteem, dat een cruciale rol speelt in de werving en capaciteitsplanning van deze overheidsdienst. Advisering over de aanpak van de kwaliteitsverbetering c.q. vervanging van het systeem.
Politieregio
2002
Ontwikkelen van het beleid voor continuïteitsvoorzieningen voor deze instelling volgens de Code voor Informatiebeveiliging en het uitvoeren van een impact analyse van de uitwijkvoorzieningen van een van de onderdelen; ontwikkeling van de richtlijn voor classificatie en begeleiding van de opstart van escrow en voorzieningen voor het extern veiligstellen van gegevens.
UVI Sociale Zekerheid
2002
Advisering en ondersteuning bij het aansluiten op het nieuw in te voeren pakket voor de financiële administratie van het concern; dit hield in het ontwerp en de begeleiding van de koppeling van Hyperion en AccountView met PeopleSoft en aanpassing van de management rapportages.
Bank
2002
Ontwerpen en uitwerken van de Methode voor Informatiebeveiliging voor deze uitvoeringsinstelling sociale zekerheid, als richtlijn voor de implementatie van informatiebeveiliging in de operationele processen.
UVI Sociale Zekerheid
2001
Inventariseren van gewenste en huidige situatie m.b.t. de informatievoorziening en opstellen van het informatiestructuurplan. Dit omvatte de inventarisatie van de processen, een eerste aanzet voor de Balanced ScoreCard, een globale beoordeling van de gebruikte applicaties en het ontwerp van de migratiestrategie in samenspraak met de organisatie.
Overheid- ZBO
2001
Projectmanagement voor de fase realisatie & implementatie automatisering i.h.k.v. de overgang naar de Euro: aanpassing systemen en regelingen, conversies van NLG naar EUR.
Agentschap Ministerie
2001
Bepalen van de management informatiebehoefte en van de informatie die door het financiële administratie systeem (GEAC Smartstream) kan worden opgeleverd; ontwerp van de management informatie en actieplan voor de verbetering van de management control.
Provincie
2000
Advisering en ondersteuning bij de inrichting en het invoeren van een nieuw pakket voor de financiële consolidatie en de daarmee verbonden stroomlijning van de management en financial accounting. Ontwerp van de management accounting rapportages volgens de principes van de Balanced ScoreCard.
Bank
2000
Review van de standaard projectmanagement ten behoeve van automatiseringsprojecten
UVI Sociale Zekerheid
1999
Projectmanagement voor de fase Planning & analyse voor de automatiserings aspecten van de overgang naar de Euro (procesanalyse, bepalen aanpak en planning).
Agentschap Ministerie
1999
Programma management van het millennium project waarin circa 20 grote en kleine regelingsystemen op het VAX/Oracle platform millennium bestendig gemaakt zijn. Dit hield in het onderzoeken, converteren, aanpassen en testen (inclusief “tijdreizen”) van de applicaties op datums en foutgevoelige berekeningen na het jaar 2000.
Agentschap Ministerie
1999
Beoordeling van de aanpak m.b.t. de inrichting van management informatie.
Overslagbedrijf
1998
Risico analyse op de financiële systemen en organisatie en het bepalen van de te nemen maatregelen van interne controle & beveiliging.
UVI Sociale Zekerheid
1997
Onderzoek en implementatie aansluiting SAP/R2 op de uitkeringssystemen van de verschillende onderdelen.
UVI Sociale Zekerheid
1997
Projectmanagement en advies; verantwoordelijk voor de architectuur, ontwikkeling en implementatie van een samenstel van nieuwe financiële systemen en de inrichting, inbedding en migratie van de daarbij behorende financiële organisatie.
UVI Sociale Zekerheid
1997
Pakketselectie financiële administratie pakket voor de mainframe omgeving, met gedecentraliseerd gebruik.
UVI Sociale Zekerheid
1996
Onderzoek naar de gevolgen van de strategische heroriëntatie van een verzekeringsbedrijf voor wat betreft procesinrichting en automatisering.
Verzekerings- bedrijf
1996
Onderzoek naar de financiële aspecten ten behoeve van de openingsbalans bij de fusie van vier uitkeringsorganisaties tot één geprivatiseerde organisatie.
UVI Sociale Zekerheid
1995
Training voor interne adviseurs/management assistenten met betrekking tot kernpunten van financieel management.
Politieregio’s
1995
Opzetten van de Quality Assurance in een omvangrijk internationaal project waarbij met state of the art (object oriented) ontwikkeltechnieken 28 dealersystemen ontwikkeld werden..
Automobiel industrie
1994
Opstellen van het testplan voor een financieel deelsysteem (bruto-netto berekening, betaling van uitkeringen en vorderingafhandeling)
IT bedrijf
1993
Advisering van de stuurgroep KwaliteitsZorg ten aanzien van de invoering van het in ontwikkeling zijnde kwaliteitssysteem conform NEN/ISO 9001.
IT bedrijf
1993
Beoordeling van het rekencentrum en advisering ten aanzien van de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van het rekencentrum in het licht van de invoering van een nieuw geautomatiseerd systeem voor het primaire proces.
Overheids dienst
1993
Opstellen van het jaarcontroleplan voor de afdeling Interne Controle van een overheidsdienst die een groot aantal sociale zekerheids regelingen uitvoert met intensieve gebruikmaking van geautomatiseerde systemen.
Overheids dienst
1993
Projectleider voor de inrichting van een nieuwe, met ingang van najaar 1993 door de Dienst zelfstandig te voeren financiële administratie (volgens de GKVA) voor zowel de apparaatskosten als de programmakosten (uitkeringen). Inclusief opzet van de boekingsgang, administratieve organisatie, uitwerking werkinstructies en technische implementatie.
Overheids dienst
1993
Inventarisatie financiële processen en systemen ten behoeve van de ontwikkeling van één gezamenlijk financieel traject.
UVI Sociale Zekerheid
1993
Beoordeling van de beschrijving van organisatie, processen en procedures voor de activiteit Ontwikkeling & Bouw Informatiesystemen in het kader van het project kwaliteitszorg. Toetsing aan de ISO 9001 norm en inhoudelijke beoordeling.
IT bedrijf
1993
Deelname in de projectgroep die voor het ICIT certificeringsschema’s opstelt voor de IT branche, als leidraad voor de toepassing van NEN/ISO 9001 bij certificering van IT bedrijven De werkzaamheden van de projectgroep zijn in november 1992 afgerond, het rapport is begin 1993 verschenen.
ITC
1993
Opstellen (met behulp van SDW) van het Functioneel Detail Ontwerp van een financieel deelsysteem dat berekening, betaalbaarstelling en verrekening van uitkeringen omvat alsmede een debiteurenadministratie.
Overheids dienst
1993
Solvency II Policy testing, Data Quality management en uitwerking van de Data Lineage van het SCR calculatie proces.
Verzekerings- maatschappij
2017
Verbeteren van de opzet en werking van de Data Governance en het ontwikkelen van het beleid en de rapportage structuur en oplossen van data quality issues.
Verzekerings- maatschappij
2019
Coordinate van de verbetering van het IT key control raamwerk: Foundation, IAM, Platform Security, Change management, IT Resilience, Security Monitoring and Cybercrime Resilience.
Bank
2018